بەندەیێ دەینداریێ

بەندەیێ دەینداریێ

مروڤی ئاسایی بەفرا بلنداهییا چیایا نەبیت چ تشتێن دێ نابینیت و وەسا هزردڪەت ژیان ل «دەولەتێن بەختەوەر»دا ب شێوەیەڪێ نموونەیییە بۆ وێ ڪەیف خۆشییا ڪو مرۆڤ ل دەستپێڪا هەبوونێدا ڪار بوو دڪەت.

مرۆڤ د سیستەمێ سەرمایەدارییێدا بتنێ بەندەیەڪ بۆ دانا پاران و چ تشتێن دی نینە! بەلێ یێ ئازادە بۆ گوهۆرینا ڪارێن خۆ و هەولدان ژبۆ دەستڤەئینانا ئازادییێ، بەلێ دڕاستیدا بتەمامی نەشێت پارێ خواندنێ بدەت و مال و ترومبێلەڪێ بڪڕیت هەتاڪو ب دەینڪرنێ نەبیت دهەمی ژیانێدا.

بەلێ، یێ ئازادە ڪو نێڕینا خۆ دیاربڪەت و د هەلبژارتناندا ئێڪ ژ ڪاندیدان هەلبژێریتن، بەلێ دڕاستیدا بەندەیێ وان یاسایایە کو لوبیی سازدڪەن بۆ دیارڪرنا پێڤەرێن ڕاست و نەڕاست، باشی و خرابی، هەروەسا یێ نەچارە ژی ڪۆ بشێوەیێ باجێ، نێزیڪی چارێڪەڪ یان ژی نیڤا پارێ خۆ بدەتە حڪومەتێ.

ئەحمەد دەعدوش

#ئاستانە_Astana

10/29/2021 12:28:58 PM

قسم كورتە گوتار

1