مگر مسلمانی هست که هنگامِ سحر خوابیده باشد؟!

مگر مسلمانی هست که هنگامِ سحر خوابیده باشد؟!

https://youtu.be/auahTjUgCdo

#آستانە_Astana 
Join:
t.me/astanaorganization

2/27/2023 3:09:42 PM

دسته بندی ویدئو