حجابم! فریاد یک زن زیر آوارِ خانه‌اش

«هر چند شریعت به او اجازه داده است که فوراً خود را با سرِ برهنه از زیر آوارِ خانه‌ی فروریخته‌اش خارج کند، چون هیچ تضمینی وجود ندارد که دیوار در هر لحظه بر روی او فرو نریزد، اما او حاضر نشد مگر این‌که قبل از آن خود را بپوشاند، چرا که لباسِ شرعی صرفاً پارچه‌ای نیست که روی سر و مو انداخته شود، بلکه بخشی از بنیادِ درونی زن مسلمان است، روحی از جنسِ روحِ خود اوست. عمل به احکام شریعت باری نیست که مردم برای کاهش آن تقلب کنند، بلکه تعهد قلب و عقل است.»

- دکتر سامی عامری
https://youtube.com/shorts/_L6QIPgGcsU?feature=share

#آستانە_Astana 
Join:
t.me/astanaorganization

2/27/2023 5:54:56 PM

دسته بندی ویدئو