دستیابی به شُکوه و عظمت قرآن‌کریم آسان نیست!

دستیابی به شُکوه و عظمت قرآن‌کریم آسان نیست!

داستان شیخ عبدالرشید صوفی و پدرش درباره‌ی قرآن را بشنوید !
https://youtu.be/Dht9bRhtLMw

#آستانە_Astana
Join:
t.me/astanaorganization

4/17/2023 10:12:48 AM

دسته بندی ویدئو