روزنامه‌نویس آمریکایی تصریح می‌کند که چگونه دستورکار همجنس‌گرایی در غرب گسترش یافته است!

روزنامه‌نویس آمریکایی تصریح می‌کند که چگونه دستورکار همجنس‌گرایی در غرب گسترش یافته است!

https://youtu.be/gbVQoLe0xnA

#آستانە_Astana 
Join:
t.me/astanaorganization

7/18/2023 11:22:32 AM

دسته بندی ویدئو