در پی اهانت‌های اخیر صورت گرفته به قرآن‌کریم، یک دختر عراقی رفتار تاثیرگذاری از خود نشان می‌دهد.

دانمارک 

در پی اهانت‌های اخیر صورت گرفته به قرآن‌کریم، یک دختر عراقی رفتار تاثیرگذاری از خود نشان می‌دهد. و سعی می‌کند آن را از دست دانمارکی‌های تندرو بگیرد که خود را برای سوزاندن قرآن آماده می‌کردند.

آن دختر فریاد می‌زند؛ قرآن قرآن …
و با خود فکر می‌کند که پلیس از او حمایت می‌کند! اما پلیس دانمارکی، قرآن را از دست آن دختر می‌گیرد و به تندروها می‌دهد!

https://youtu.be/GXO_q0SvF0o

#آستانە_Astana 
Join:
t.me/astanaorganization

7/29/2023 5:23:36 PM

دسته بندی ویدئو