یک فرد موتورسیکلت‌سوار در خیابان‌های نیویورک، بی‌هدف دست به تیراندازی می‌زند

آمریکا

یک فرد موتورسیکلت‌سوار در خیابان‌های نیویورک، بی‌هدف دست به تیراندازی می‌زند که منجر به زخمی‌شدن چهار نفر می‌شود.

کسی‌که در ویدئو کشته می‌شود یک مرد یمنی است.

فقط در سال ۲۰۲۱ بیش از ۴۸ هزار نفر به دلیل تیراندازی در آمریکا کشته شده‌اند یا خودکشی کرده‌اند.

#آستانە_Astana 
Join:
t.me/astanaorganization

7/31/2023 10:37:20 PM

دسته بندی ویدئو