آیا جهان به‌صورت تصادفی و بی‌هدف به وجود آمده است؟

آیا جهان به‌صورت تصادفی و بی‌هدف به وجود آمده است؟

در یوتیوب:
https://youtu.be/cuyNkfwKL28

#آستانە_Astana 
Join:
t.me/astanaorganization

8/15/2023 8:32:06 PM

دسته بندی ویدئو