(تقابل دین با علم) چگونه از کلیسا به جهان اسلام منتقل شد؟!

(تقابل دین با علم) چگونه از کلیسا به جهان اسلام منتقل شد؟!

نمونه‌ی چند دانشمند ریاضی، کیهان‌شناسی و سایر رشته‌ها که در اوج دقت بودند و اشتباه نظریه‌پردازان یونانی را آشکار می‌نمودند و نظریه‌های درست را ارائه می‌دادند، چگونه در تاریخ اسلامی روایت می‌شود و چگونه این دانشمندان توسط نهاد‌های مذهبی حمایت شده‌اند؟!

«جورج صلیبا» پروفسور دانشگاه «کالیفرنیا» تحلیلی از مسئله‌ی آشتی بین اسلام و علوم را ارائه می‌دهد.

https://youtu.be/YFdIuE72yKQ

#آستانە_Astana 
ʲᵒᶦⁿ↷
t.me/astanaorganization

9/14/2023 1:46:14 PM

دسته بندی ویدئو