معضل غارت دسته‌جمعی در غرب

پلیس فیلادلفیای آمریکا در دو سه شب گذشته 62 نفر را در ارتباط با غارت فروشگاەهای فیلادلفیا دستگیر کرد کە ویدئوهای مربوط به آن، شبکەهای اجتماعی آمریکا را پر کرده است.

غارت دستە‌جمعی در غرب به یک معضل تبدیل شده است، بە گونەای کە هیچ ارتباطی به سطح زندگی و بیکاری کسانی ندارد کە دست به این غارت‌ها می‌زنند، بلکه فقط برای بدست آوردن کالایی گرانبها و نیز به‌عنوان غنیمتی مجانی تلقی می‌شود.
 
تحت نظارت ده‌ها دوربین مداربسته این‌گونە ڕویدادها به‌خاطر تکرارشدنشان به یک معضل تبدیل شدە است. تظاهرات و بحران‌ها به‌عنوان یک فرصت تلقی می‌شوند مانند تظاهرات فرانسه و یا در بحبوحه‌ی شیوع کرونا. به گونەای کە دیدن فروشگاهی به صورت باز در یک کشور مسلمان‌نشین در هنگام اقامەی نماز و یا صحنەی تبدیل ارز و حمل‌ونقل گونی‌های پول بدون نگهبان در نزد افراد غربی بسیار عجیب است در حالی‌که در کشورهای غربی با خاموشی دوربین‌های مداربسته بحران و غارت بزرگی اتفاق می‌‌افتد.

منبع:
www.nbcphiladelphia.com/news/local/another-night-of-looting-erupts-in-philadelphia/3655738/

#آستانە_Astana 
ʲᵒᶦⁿ↷
t.me/astanaorganization

10/2/2023 12:19:25 AM

دسته بندی ویدئو