برای کسانی که از مجاهدان فلسطین انتقاد می‌کنند

«د. محمد عوضی»: برای کسانی که هیچ کاری انجام نمی‌دهند، و بدون توجه به شرایط و مکان و زمان و روحیهٔ انتقادی، حکم صادر می‌کنند.

از یوتیوب آستانه بینندهٔ ویدئو باشید.
https://youtu.be/XKLILVKBjOc

10/26/2023 12:39:36 AM

دسته بندی ویدئو