گردان مربوط به حافظان قرآن: حافظان حقیقی قرآن

این بخشی از گردان‌های قسام است، همه حافظ قرآن (گردان‌ حافظان) هستند؛ اما درعین‌حال حافظ دین و زندگی، حافظ خاک و میهن، حافظ ناموس و شرف و هویت، حافظ شکوه و مرزها، حافظ خود و مردم و دین خدا، حافظ زیرزمین و سرزمین غزه، حافظ شکوه یک امت، حافظ عزت و تاریخ و اصالت، حافظ جهاد و مجاهدت راستین و ... هستند.

حافظی که نه خود را می‌شناسد، نه خدا و نه خود قرآن را، به چه درد ما می‌خورد؟ حافظی که فقط به ظاهرِ قرآن و کلمات آن مشغول باشد، بدون این‌که آن را بفهمد و با آن ترقی کند، به چه درد ما می‌خورد؟ حافظی که نه فکر او فکر قرآن است، نه اخلاق او اخلاق قرآن و نه رفتارش رفتار قرآن است؛ نه دغدغۀ هویت دارد، نه اصالت، نه سرزمین و وطن، نه عزت و شکوه، نه سربلندی و نه چیز دیگری، به چه درد ما می‌خورد!

اگر حافظ فقط حافظ الفاظ و کلمات باشد، چه فرقی با موبایل و حافظۀ موبایل دارد؟ مثل آن‌ها بدون روح و فکر و عمل!

- ماموستا صلاح‌الدین احمد

11/22/2023 12:18:21 AM

دسته بندی نوشته