کمپین‌های بازرسی اسرائیل مایه‌ی ریشخند شدند

پس از چند روز از إشغال بیمارستان شفا توسط اسرائیل و تحقیقاتشان که چیزی پیدا نکردند، مجبور شدند چند فیلم را در آن‌جا ضبط کنند و پس از چندین بار حذف و پست‌کردن به دلیل اشتباهاتی که در آن بود، به یک کمدی در سراسر جهان تبدیل شدند.

یک فعال یهودی در این ویدئو مانورهای اسرائیل را به سخره می‌گیرد.
https://youtu.be/dthHnodO-jA

11/24/2023 8:58:26 PM

دسته بندی ویدئو