ما (آمریکا) این کارها را برای اسرائیل انجام داده‌ایم!

ما (آمریکا) این کارها را برای اسرائیل انجام داده‌ایم!

https://youtu.be/4Hj85-o4jlw


t.me/astanaorganization

12/10/2023 11:29:17 PM

دسته بندی ویدئو