یک محقق یهودی، رمز صبر و مقاومت مداوم مومنان غزه را یک آیه می‌داند.

یک محقق یهودی، رمز صبر و مقاومت مداوم مومنان غزه را یک آیه می‌داند.

https://youtu.be/9iIp_4wGNtE

t.me/astanaorganization

12/19/2023 10:43:46 PM

دسته بندی ویدئو