چرا خداوند به‌طور مستقیم خودش دخالت نمی‌کند؟

چرا خداوند به‌طور مستقیم خودش دخالت نمی‌کند؟

د. ادیب صانع

t.me/astanaorganization

12/30/2023 11:14:33 PM

دسته بندی ویدئو