زمان بازنگری است!

بعد از وقایعی کە در غزه می‌گذرد، باید هر آنچه که از غرب به ما می‌رسد را زیر سؤال ببریم، همه چیزشان را ...
ارزش‌هایشان دروغین، عقایدشان پوچ، افکارشان مسموم، قلبشان سنگی و روحشان کثیف و سیاه است.

کسانی‌که این سیستم جهانی را اختراع کردند که می‌تواند این همه کشتار را تحمل و سپس آن را توجیه و جعل کند، یک شیطان نفرین‌شده بیشتر نیستند که خون می‌نوشند و ارواح پاک را نابود می‌کنند، و تمام اعمالشان را با یک نقاب نجس می‌پوشانند.

1/17/2024 10:53:07 PM

دسته بندی نوشته