تاریخ آن را خواهد نوشت!

لشکری که تمام دنیا از آن پشتیبانی می‌کرد، همهٔ کشورهای عربی از آن وحشت داشتند، درگذشته بسیاری از کشورهای بزرگ مانند مصر در برابرش سر تعظیم فرود آورده بودند، از هیچ‌چیزی کم نداشت و از طریق هوایی، زمینی و دریایی حمله می‌کرد، اما بعد از ۱۰۰ روز جنگ در برابر نیرویی کوچک و بدون آذوقه و بی‌پشتوانه‌ای که تمام درهای دنیا به رویش بسته شده بود شکست خورد، نیرویی که دوست و دشمن به او پشت کرده بودند، با تمام سلاح‌های پیشرفته مورد حمله قرار گرفتند، اما در نهایت خداوند مثل یک معجزه به همه نشان داد که هر آنچه خدا بخواهد همان می‌شود.

- صلاح‌الدین احمد

1/17/2024 10:55:45 PM

دسته بندی نوشته