حتی در مدرنیته‌ی سکولاریسم نیز راه گریزی از دین وجود ندارد

«ژاک لاکان» معتقد است که حتی در مدرنیته‌ی سکولاریسم نیز راه گریزی از دین وجود ندارد، دین همچنان اساس یا ساختار قدرت نمادین را برای ما فراهم می‌کند، خواه در آگاهی خود به آن اعتقاد داشته باشیم یا نه. حتی ناباوری ملحدان نیز از طریق اعتقاد دینی ثابت می‌شود، زیرا خدا برای ملحد به عنوان دلیلی برای کفرش در مرکز محوریت قرار دارد، بنابراین الحاد چیزی جز اثبات قدرت دین نیست.

کتاب: (اللاهوت السیاسي مقدمة نقدیة)
صفحه: 139

1/17/2024 10:58:02 PM

دسته بندی نوشته