نظام سرمایە‌داری و جوانان امروزی

امروزه یکی از عوامل اصلی خودکشی، انتظارات غیرواقعی است که نظام سرمایه‌داری مدرن در تخیل جوانان ایجاد می‌کند، انتظارات خوش‌بینانه از زندگی، موفقیت و خوشبختی که واقعیت را -در غیاب اعتقاد راسخ به خدا، قضاوقدر و آخرت- به جهنمی غیر قابل تحمل تبدیل می‌کند.

(د. مهاب السعید)

1/24/2024 10:41:26 PM

دسته بندی نوشته