زیبایی، قوی‌ترین مدرک علیه کفر است!

«قوی‌ترین شواهد علیه کُفر، شواهدی نیست که در قالب کلمات و جملات نوشته شود، بلکه برهان "زیبایی" است. 

اگر شما یک زیبایی واقعی را در یک لحظه از زمان ببینید و توانستید خود را برای یک لحظه هم که شده فراموش کنید، بدانید که به‌خاطر چیز بزرگ‌تری از خود بی‌خود شده‌اید.

در این لحظه‌ی نابه‌هنگام، قلب احساس می‌کند که این جهان پر از غم‌ و اندوه، فقط یک زندگی مادی نیست، حتی اگر زبان نیز نتواند آن را با کلمات بیان کند. 

"زیبایی" به دنیایی خارج از این دنیای مادی اشاره دارد؛ دنیایی والاتر، وطنی که در آن ترسی از مرگ وجود ندارد.

"زیبایی" اثبات این است که این چیزها از جانب خدا هستند، چپ‌گرایان از این شواهد بیزار اند؛ زیرا با کلمات بیان نمی‌شوند و با کلمات نیز نابود نخواهند شد».

- جان رایت

منبع:

‏John C. Wright, How we have been Robbed of beauty by the left

1/24/2024 10:43:49 PM

دسته بندی نوشته