ما در دوران پر چالشی زندگی می‌کنیم که روح آن سکولاریسم مادی‌گراست

«ما در دوران پر چالشی زندگی می‌کنیم که روح آن سکولاریسم مادی‌گراست، در این شرایط نیز یافتن جایگزینی برای سبک‌های حرام‌شده‌ی زندگی یکی از بزرگترین کارهایی است که انسان را به خداوند نزدیک می‌سازد».

- دکتر عبدالکریم بکار

منبع:
مقاربات في السیاسة الشرعیة

1/31/2024 11:15:26 PM

دسته بندی نوشته