بانویی از غزه: هیچ چیزی نمی‌تواند ما را از حفظ قرآن‌کریم باز دارد!

بانویی از غزه:
هیچ چیزی نمی‌تواند ما را از حفظ قرآن‌کریم باز دارد!

https://youtu.be/r-JBGwdo5Sc

1/31/2024 11:20:45 PM

دسته بندی ویدئو