وقتی با کارهای بزرگ خداوند آشنا شدید

«وقتی با کارهای بزرگ خداوند آشنا شدید، وقتی حکمت و جلال و قدرت او را درک کردید، وقتی ارزش نظم و ظرافت قوانین او را دانستید، آن‌گاه بدون شک، همه‌ی این‌ها با هم راهی بسیار لذت‌بخش و پسندیده‌ای برای عبادت خداوند متعال هستند، خداوندی که جهل و دانش برای او هرگز در کفه‌ی یک ترازو نیستند.»

«فرانسیس کالینز»
کتاب: زبان خدا

2/11/2024 9:14:33 PM

دسته بندی نوشته