امکان رنج، با رهایی از آن‌چه به عنوان «قیدوبند» شناخته می‌شود، باز شد

«انسان در لحظه‌ای از لحظات وجودش می‌خواست آزاد باشد و به او اجازه نیز داده شد که آزاد باشد، همچنین به او اجازه داده شد تا قیدوبندهایی را که بیش از این‌که او را محدود کنند، از او محافظت کرده بودند، دور بیندازد. از این‌رو، امکان رنج با رهایی از آن‌چه به عنوان «قیدوبند» شناخته می‌شود، باز شد.

انسان آن راه را با نهایت اطمینان طی‌ کرد تا به جایی رسید که همانند نیچه بگوید: «خدا مُرد»، از این‌جا هستی زمینه‌ای شد برای نیستی و بی‌معنایی که اجازه می‌داد همه چیز انجام شود.

فیلسوف سنتی: جولیوس اوولا
کتاب: (شورش علیه دنیای مدرن)

2/11/2024 9:29:47 PM

دسته بندی نوشته