اسرائیل تنها نیست، آمریکا پشت اواست!

اسرائیل تنها نیست، آمریکا پشت اواست!

- سناتور آمریکایی برنی سندرز
https://youtu.be/nhMOJj9iKjI

2/23/2024 8:25:40 PM

دسته بندی ویدئو