تدبر در مخلوقات

«اگر تدبر در مخلوقات خداوند یکی از بزرگترین عبادات باشد که اسلام بسوی آن فرا خوانده است، پس دیگر جای تعجب نیست که قرآن کریم شامل چندین آیات باشد که ما را به تفکر در آفرینش آسمان‌ها و زمین تشویق می‌کند، و چندین روش مختلف را به کار می‌گیرد تا با انواع حالات روحی سازگاری یابد و هر راهی را در پیش می‌گیرد تا آن را به همهٔ آن دل‌هایی که هنوز زنده هستند، برساند، این کارها را با هدف نجاتِ مردم از احساس قساوت، عادت دادن آن‌ها و آشنا کردنشان به کار می‌گیرد تا آیات پروردگارشان را در آسمان‌ها و زمین با دیده‌ای بینا و دلی روشن ببینند».

زیبایی گواه وجود خداوند است.

- دکتر مالک بدری

3/2/2024 9:26:36 PM

دسته بندی نوشته