فمینیسم نمی‌تواند تصویری از شخصیت زن داشته باشد، مگر اینکه شخصیت مرد را تقلید کند.

فمینیسم نمی‌تواند تصویری از شخصیت زن داشته باشد، مگر اینکه شخصیت مرد را تقلید کند. ما حتی اغراق نخواهیم کرد اگر بگوییم: ادعاهای فمینیسم باعث ایجاد بی‌اعتمادی اساسی در میان زنان جدید نسبت به خودشان شده است، همانطور که مانع از آن شده همانند یک زن احساس قدر و ارزش کند، نه همانند یک مرد».

- یولیوس ایوولا
 برگرفته از کتاب: «انقلاب علیه جهان جدید»

3/12/2024 3:54:51 PM

دسته بندی نوشته