مردم چگونه به جدال میان فرد گناهکار و صاحب حق می‌نگرند؟!

«بسیاری از مردم از فاصلهٔ دور ایستاده و جدال میان گناهکاران و پیام‌آوران را تماشا می‌کنند تا اینکه بر تعداد قربانیان و رنج پیام‌آوران افزوده می‌شود، که با وجود این مصائب بر پیام خود ثابت‌قدم مانده و همچنان به راه خود ادامه می‌دهند. سپس اکثریت تماشاگران هنگامی‌که احساس می‌کنند پیام‌آوران با وجود فداکاری‌ها و رنج‌هایی که متحمل می‌شوند، دست از پیام‌ خود بر نمی‌دارند، می‌گویند: «باید چیزی در این پیام نهفته باشد که بسیار ارزشمندتر از آن چیزی است که برای آن قربانی می‌دهند»، آنگاه بیشترِ تماشاگران در جهت شناخت این عنصر گرانبها که تمام اهداف دیگر زندگی و حتی خودِ زندگی را نیز پایین‌تر از خود قرار می‌دهد، به پیش می‌آیند! سپس در این هنگام تماشاگران پس از اینکه مدت‌ها شاهد این جدال بوده‌اند، گروه گروه وارد این عقیده و باور جدید می‌شوند».

- سید قطب (رحمه‌الله)

4/6/2024 4:56:40 AM

دسته بندی نوشته