بعد از گذشتن یک هفتە از ماه رمضان چە تغییراتی ایجاد شد؟

بعد از گذشتن هفته‌ی اول ماه مبارک رمضان و عادت کردنت به روزه گرفتن، متوجه می‌شوی که می‌توانستی سیگار را ترک کنی اما نخواسته‌ای، می‌توانستی روزه‌ی سنت بگیری اما تمایل نداشته‌ای.

همچنین می‌توانستی قرآن بخوانی اما نخوانده‌ای، می‌توانستی در مساجد نماز بخوانی اما حریص نبوده‌ای.

ماه رمضان انرژی‌های دفن‌شده‌ی درونت را آشکار می‌کند.

4/6/2024 5:01:40 AM

دسته بندی نوشته