کافران هرگز از بت‌هایی که می‌پرستیدند، معجزه نخواسته‌اند

در طول تاریخ، کافران همواره از پیامبران درخواست معجزه کرده‌اند، اما هرگز از بت‌هایی که می‌پرستیدند، معجزه نخواسته‌اند؛ بلکه بدون دلیل از آن‌ها پیروی کرده و عبادتشان کرده‌اند.

درحال‌حاضر اهل‌ باطل نیز از اهل حق حجت می‌خواهند، اما کورکورانه از باطل پیروی می‌کنند، از بزرگان خود حجت نمی‌خواهند و عقلشان را دست آن‌ها داده‌اند.

4/16/2024 7:47:03 PM

دسته بندی نوشته