اکثر صهیونیست‌ها به خداوند اعتقاد ندارند، اما معتقداند که سرزمین فلسطین را به آن‌ها وعده داده است!

«اکثر صهیونیست‌ها به خداوند اعتقاد ندارند، اما معتقداند که سرزمین فلسطین را به آن‌ها وعده داده است.»

مورخ اسرائیلی؛ ایلان بابه

4/16/2024 7:54:07 PM

دسته بندی نوشته