وقتی مدعی مدرکی دال بر صحت ادعای خود نداشته باشد احساسات مردم عوام را تحریک می‌کند

«وقتی مدعی مدرکی دال بر صحت ادعای خود نداشته باشد، یا نتواند به مخالفت مخالف خود پاسخ دهد، آن‌گاه از احساسات برای برانگیختن احساسات جامعه و مردم عوام علیه مخالف خود استفاده می‌کند.»

برگرفته از کتاب: «خوانشی انتقادی از سفسطه و اشتباهات فکری»
نویسنده: «دکتر آمد کاظم»

4/30/2024 1:29:26 AM

دسته بندی نوشته