اگر از تو دربارهٔ غزه پرسیدند، بگو..

اگر از تو دربارهٔ غزه پرسیدند، بگو: 
در آن شهیدی است که شهیدی تیمارش می‌کند و شهیدی به تصویرش می‌کشد و شهیدی او را تشییع می‌کند و شهیدی بر آن نماز می‌گزارد.

محمود درویش

5/19/2024 8:13:08 PM

دسته بندی نوشته