تا کی می‌خواهید بنده‌ی چیزهای بیهوده و گناهان باشید؟

تا کی می‌خواهید بندهٔ چیزهای بیهوده و گناهان باشید؛ درحالی‌که دشمنانتان نیش خود را نشان داده و آن را در بدن و دست و پاهایتان فروکرده‌اند، و شما همچنان مشغول لهوولعب خود هستید؟!
بازگشت به زندگی پوچ و غرق‌شدن در آن، و فراموش‌کردن رنج امت و روی گرداندن از زخم‌های آن که هنوز از آن‌ها خون جاری است، خیانت به امانت بزرگ امت است که فقط متولیان آن را نگه می‌دارند.

احمد سید

5/19/2024 8:22:39 PM

دسته بندی نوشته