کتابخانه

پیامبر موسی و معیارهای عقلی


نویسنده:   نهاد جلال حبیب اللە - مترجم : عبدالرحمان صداقت

چاپ:  اول


پیامبر موسی و معیارهای عقلی
نویسنده: نهاد جلال حبیب الله
مترجم: عبدالرحمان صداقت
چاپ: اول
سرگذشت پیامبر موسی"علیه السلام" در قرآن کریم بیان شده است، به وضوح به ما می گوید که در وراء حساب و کتاب عقل، اراده و مشیت خدا وجود دارد. زمانی که از منظر عقل و واقعیت به اقناع می رسیم، اراده ی خدا چیزی دیگر است و از تفسیر و تأویل انسانی پیشی می گیرد.
به همین جهت، شش ایستگاه زندگی این پیامبر اولوالعزم را به عنوان نمونه انتخاب می کنیم. و سرانجام به این نتیجه می رسیم که مشکل میان عقل و نقل (نص) این است که افرادی نص را تا جایی قبول می کنند که معیارهای عقل محدودِ انسانیِ روی زمین در عصر امروز، آن را قبول دارند، بدین معنا که عقل محدود انسانی را که هم از نظر زمان و مکان و اوضاع و آداب و رسوم محدود است، بر نقلی که از محدوده ی زمان و مکان و اوضاع و آداب و رسوم عبور کرده است، حاکم می کنند.