کتابخانه

زره‌های فراخ (چگونه با شُبُهات فکری معاصر برخورد کنیم؟)


نویسنده:   احمد یوسف السید

چاپ:  اول📗 عنوان کتاب: زره‌های فراخ (چگونه با شُبُهات فکری معاصر برخورد کنیم؟)

📝 نویسنده: احمد یوسف السید

 🖊 مترجم: واحد ترجمهٔ بینش

📑 تعداد صفحات: ۱۹۵ صفحه