کتابخانه

تسلیم در برابر نصوص شرعی و مخالفت‌های فکری معاصر در این راستا


نویسنده:   دکتر فهدبن‌صالح العجلان

چاپ:  اول


📗 نام کتاب: تسلیم در برابر نصوص شرعی و مخالفت‌های فکری معاصر در این راستا
📝 نویسنده: دکتر فهدبن‌صالح العجلان
 🖊 مترجم: ناصر احمدی
📑 تعداد صفحات: ٣٧٠ صفحه

گسترهٔ تسلیم‌شدن عقل در برابر نص شرعی:
عقل ارزش و جایگاه خود را می‌داند، و از خردمندی است که از خالق خود پیروی کند و تسلیم ذاتی باشد که به گذشته و حال و آیندهٔ او دانا و خبیر است. 
بنابراین نهایت تسلیم‌شدن در برابر خداوند از کمال خرد و انسانیت است، زیرا انسان می‌نگرد و از راه ابزارها و نصوص شرعی و در نهایت با عقل خود پی‌می‌برد که خداوند همان آفریدگار دانای خبیر و عالِم است. 

این یعنی این‌که به هر چیزی فرمان دهد همان به نفع و سود ما است و از هر چیزی منع کند باز همان به سود ما می‌باشد.