به او ظلم نکنید "جنایت نسبت به ابو هریره"

ابوهریره رضی الله عنه قریب به چهار سال پایانی حیات پیامبر خدا ﷺ ، در خدمت ایشان بوده است ، تعدا احادیثی که خود وی به تنهایی از پیامبر خدا ﷺ روایت کرده است از 42 حدیث بیشتر نیست ، به جز این احادیث هر حدیث دیگری را که روایت کرده باشد ، یک یا دو صحابی دیگر نیز همان حدیث را روایت کرده اند و شاهد این حدیث بوده اند.

آیا برای دو رفیق صمیمی غیر منطقی است که در مدت چهار سال رفاقت چهل و دو سخن ویژه از یکدیگر نقل کنند؟
(پس) این برای ابوهریره شایسته تر است ، چون او در مدت این چهار سال ، خود را برای همنشینی تام با پیامبر خدا ﷺ ، و اخذ و حفظ احادیث وی مشغول کرده است ،همان طور که خودش می گفت : ای مردم ، شما می گویید که ابوهریره احادیث فراوانی را روایت می کند و مهاجرین و انصار به این حد حدیث روایت نمی کنند ، به این دلیل که برادران مهاجرم مشغول کار و کسب بازار بودند و برادران انصاری ام مشغول کار منزل بودند ، اما من یکی از افراد فقیر اهل صفه (1) بودم  و همیشه با پیامبر خدا ﷺ همنشین بودم ، موقعی که آنان (اصحاب) حضور نداشتند من حضور داشتم ، موقعی که آنان تمرکز نداشتند ، من به پیامبر خدا ﷺ تمرکز داشتم. (سیر اعلام النبلاء ، جلد 2، صفحه595،و ذهبی آن را صحیح دانسته است ).

 ➖توضیح➖
(1)- اهل صفه تعدادی از اصحاب بودند که به مدینه هجرت کرده بودند و هیچ خانه و کاشانه ای نداشتند ، و در مسجد پیامبر ﷺ اقامت گزیده بودند.

7/25/2020 2:23:02 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

1