فرار از حدیث

اگر به ردکردن تمام احادیث و اکتفا کردن به قرآن، تحت عنوان نام مسلمان، خودشان را از تعدادی سوال، که به ادعای آنان باعث زشت جلوه دادن دین می شود، بی شک آن گاه با ده ها سوال دیگر از قرآن روبه رو می شوند، که هیچ گاه بدون حدیث نمی توانند به آنان پاسخ دهند،که این کار به جز فریب دادن خودشان چیزی دیگر نیست، در حالی که با رد کردن حدیث خیلی آسانتر می توان به پاسخ سوالات دست یافت.

8/31/2020 12:20:53 AM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

1