رهبانیت (گوشه نشینی) مقامی از مقام مردان دینی مسیحیت است

در دین کلیسا برای نائل شدن به این مقام ، بر باورمند(به دین مسیحیت) لازم است که داراری این خصائص باشد:

1-زن نگرفتن و ازدواج نکردن ، به همان شیوه که مسیح ازدواج نکرد ، یا همان طور که گفته می شود خود را خصی کرده است (کشیدن بیضه یا اخته سازی) ،«به انجیل متی (13:19) نگاه شود».

2-پشت کردن به دنیا و زندگی کردن در خلوتگاه ، « به انجیل متی (14:16) نگاه شود»

3-مداومت بر عبادت و عبادت و عبادت، انجام ندادن هیچ شغلی ، زندگی کردن به صورت مفت خواری بر روی رنج و زحمت و تلاش مردم ، « به انجیل مرقس (22:10) و انجیل متی (25:19) نگاه شود»

4-خود آزاری و اجتناب کردن از تمام نعمت های زندگی ، اجتناب کردن از نظافت و بهداشت ، در موارد بسیاری راهبانی به سن 50 سالگی رسیده اند و هنوز سر و صورت یا بدنشان را نشسته اند ، « به رساله الرومیه (6:8) و معالم تاریخ الانسانیه : 732 و قصه الحضاره 354:14 نگاه شود »

7/25/2020 2:17:21 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

1