افلاطون و سند حدیث

افلاطون هزاران سال قبل از پیامبر اسلام ﷺ زندگی کرده است ، تنها یک راوی نیز برای سخنانش وجود ندارد ، در حالی که پیامبر ﷺ هزاران راوی دقیق سند و متن (احادیث) را دارد.
با این حال سخنان افلاطون بدون هیچ شک و تردیدی نقل می شود ، اما احادیث پیامبر ﷺ مورد نقد ، و شاهکار های تاریخی بخاری و مسلم و بقیه محدثان مورد تشکیک قرار می گیرند .
#موسسه_آستانه

 

8/11/2020 3:56:51 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

1