حجاب و آزادی زن


فرض بودن حجاب برای زن در اسلام، دلیلی است بر مشارکت زن در امور زندگی و اختلاط او با جامعه، زیرا اگر قرار باشد که زن از خانه بیرون نرود و تنها محارمش او را ببینند نیازی به حجاب نیست.

7/25/2020 11:08:47 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

1