نوح در کتاب مقدس


پیامبری کوشا ، مردی تلاشگر و دلسوز خدا و قومش ، فردی شجاع و زرنگ و مجاهد...
در مدت 950 سال دعوت با زبانی شیرین ، با اخلاقی عالی و زیبا ، هدفش نجات دادن انسان ها از بت پرستی ، نژاد پرستی و خود پرستی به سوی پرستش خداوند بزرگ و متعال بود ، برای رسیدن به خوشبختی در دنیا و بهشت در قیامت.

داستان و سرگذشت این پیامبر جمیل در کتاب مقدس دستکاری و تحریف شده است ، و آن را پر از زشتی و خرافت و پرت و پلا و نفرت و نژادپرستی کرده اند.
به همین دلیل لازم بود که قرآن کریم داستان پدر دوم بشریت را دوباره با حقیقت و راستی بازگو کند ، صورت زیبا و پاکیزه او را دوباره برای مردم تجلی کند و شکوه و بزرگی را به نوح علیه السلام برگرداند ...

عزیزان و بزرگواران

اولا: نوح در صفحات کتاب مقدس پیامبر نیست ، با یک کلمه هم به پیامبری و دعوت نوح در کتاب مقدس ، اشاره نشده است ، بنابراین بزرگترین ستم به این پیامبر روا داشته شده است که به مدت 950 سال تلاش و دعوت به سوی خدا ، انجام داده است ، حال اگر نویسندگان و تحریف کننده گان کتاب مقدس به (این همه تلاش و کوشش و دعوت نوح ) شاره نکنند و آن را بحث نکنند ، پس چرا داستان و زندگی (تحریف شده) او را در کتاب خدا قرار داده اید و به خدا نسبت داده اید؟؟

دوما: در کتاب مقدس ، خداوند به این دلیل سیل و طوفان را بر سر بشریت آورد که : ((پروردگار خرابکاری انسان را در زمین مشاهده کرد که زیاد شده است ، و همچنین تمام فکر و اندیشه اش ( انسان) شب و روز نزد خرابکاری است.6 پروردگار به خاطر خرابکاری انسان بر روی زمین ، اندوهگین شد و همچنین دلگیر شد.7 بنابراین پروردگار فرمود:« انسان را از بین می برم ، آن چیزی که روی زمین خلق کردم ، انسان و حیوان و موجودات خشکی و پرندگان آسمان را ، زیرا غصه می خورم از چیزهایی که خلق کرده ام )). تکوین:6: 5-8.
به همین دلیل طوفان را بر سرشان آورد ...
 زیرا خدا اندوهگین شد با خلق کردن انسان ؟ پس این خدا قبل از آن نمی دانست که اندوهگین می شود ، پس چرا آنان را خلق کردی؟؟
به همین دلیل بر سرشان طوفان آورد ، چون با خلق کردن  انسان دلگیر و غمناک شد؟ پس چرا قبل از آن نمی دانست که اندوهگین می شود؟چرا خلقشان کرد؟؟

سوما: نوح علیه السلام فردی خمار و شراب خوار بوده است ، کسی که دنبال به انحراف کشاندن عقل خودش بوده ، دنبال هوس رانی و لخت کردن خود بوده است. کتاب مقدس تحریف شده می گوید: (( نوح در زمینی کار می کند (زمین کشاورزی) و کاشت باغ انگوری را شروع کرد.21 پس از آن که از شراب (انگور باغش) خورد ، مست شد و در داخل چادرش با لختی دراز کشید.22)) تکوین -اصحاح 9 :20-23.

چهارم: نوح علیه السلام در کتاب مقدس انسانی سنگدل وبی رحم ناسزاگو ، در برابر اشتباهات فرزندانش بوده است ، نوح فرزندانش را که او را در حالت لختی دیدند ، لعن و نفرین می کند ، نه تنها فرزندانش بلکه نوه هایش  را نیز لعن و نفرین می کند.
((حام پدر کنعان ، پدرش را در حالت لختی دید ، و در بیرون برای هر دو برادرش بازگو کرد.23 اما سام و یافَت لباسی را آوردند و بر دوش شان گذاشتند ، سپس پشت به عقب رفتند و لختی پدرشان را پوشاندند و رویشان به سوی پدر نبود و لختی او را ندیدند.24 هنگامی که نوح از مستی و خماری تمام شد ( به حالت عادی برگشت) متوجه شد که پسر کوچکش چه کاری در قبال او کرده است (قضیه لختی او را بازگو کرده بود).25 بنابراین گفت: نفرت بر کنعان باد ، او برده بردگان برادرانش می شود )) تکوین اصحاح 9 : 23-26.

پنجم: نوح علیه السلام در صفحات کتاب مقدس پدر نژاد پرستی است  و به خاطر اشتباه حام که پدر کنعان و کنعان نیز پدر عرب است ، باید نوادگان کنعان برده نوادگان سام ، که پدر یهود است ، بشوند.
((همچنین گفت :« ستایش برای پروردگار ، پروردگار سام ! باید کنعان برده سام شود.27 خدا درها را بر روی یافَت باز کند و در چادر های سام بنشیند. و کنعان برده او باشد.»)) تکوین اصحاح 9 : 27-28.

7/25/2020 2:28:18 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

1