شگرف یا مسخره ی الحاد

اگر در بیابانی، تشنگی و گرسنگی برای تو فشار بیاورد و یک سطل شیر را پیدا کنی، اما بچه ای فریاد بکشد و بگوید: آن را ننوش... از آن ننوش چون در آن زهر وجود دارد. آیا از آن می نوشی؟ بی شک خیر.

اما هزاران سال به درازای تاریخ بشریت صدها هزار پیامبر و میلیارد ها انسان می گویند خدا وجود دارد، دنیای آخرت وجود دارد، اگر برای مدت کوتاهی هم باشد، هیچ گوشه ی این جهان بدون دین مدارا نکرده است. اما شخصیت ملحد به حدی متعصب و خشک سر است که به هیچ شیوه پرهیز و حذر نمی کند.

 

7/25/2020 10:50:34 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

12