مسلمانان ایغور در رمضان

برای چهارمین سال پی در پی، رمضان و روزه داری از مسلمانان ایغور در چین ممنوع است.
هر مسلمان ایغور اگر روزه بگیرد زندانی می شود، زیرا روزه دار از جانب حزب کمونیست حاکم بر چین ممنوع شده است.
حزب کمونیست چین در ماه رمضان در استان "سین کیانگ"، که مسلمانان ایغور در آنجا ساکن هستند، قرآن می سوزانند، غذاهای حلال را از آنان ممنوع می کنند، روزه داری نیز یکی از نشانه های تفریط و تندروی به شمار می رود.

8/31/2020 12:16:01 AM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

12