توهم فروید


فروید دین را توهم می داند و آن را به عدم قدرت انسان و بیم او از پدیده های طبیعی بر می گرداند، به همین خاطر دین وسیله ی خود پنهان کردن و عامل فرار خوبی، است.

دانشمند روانشناس آلمانی (مانفرد کیوتز) می گوید: ( تفسیر فروید برای ایمان داشتن به خدا، یک تفسیر کاملا صحیح است اگر خدا وجود نداشته باشد، اما اگر خدا وجود داشته باشد همان تفسیر فروید وهم است و دلیل خوبی است برای فرار از مسئولیت در برابر خدا و به دوش گذاشتن مسئولیت کار هایی که انجام داده است، در برابر خدا، در روز حساب).

همان طور که زیسلو میلوز؛ شاعر هلندی و برندهی  جائزه ی نوبل، می گوید:(آن سخنی که می گوید بعد از مرگ زندگی دیگری وجود ندارد یک تریاک قوی است که باطن و احساسمان را بی حس می کند تا احساس کنیم که به خاطر تحدی و دزدی و خرابکاری هایمان، بازخواست نمی شویم).

خرافه الالحاد_عمرو شریف، ص84.

7/25/2020 10:57:27 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

12