محمد...معلمی شکست خورده یا راهنمایی موفق؟!

کسانی به اصحاب محبوب طعنه می زنند و می گویند : بیشتر آنان به جز اندکی بعد از وفات پیامبر "صلی الله علیه وسلم" مرتد شدند و سخنان دیگر شبیه این سخن ، و این به این معناست که بی شک محمد "صلی الله علیه و سلم" معلم و استاد موفقی نبوده در تلاش و کوششی که در تربیت و تعلیم و دعوت ، انجام داده است.

این مقوله ما را به سوی سوالی می برد : آیا چه عقل و منطق و فطرتی این را قبول دارد که پیامبر خدا "صلی الله علیه وسلم" در اوج اندیشه و اخلاق به شیوه ای که خداوند در چندین آیه  وی را می ستاید ، و در مقامی است که خداوند در آن مقام و رتبه ، بندگی ویژه ای را به او عطا کرده است که به دیگران نداده است ، و اخلاق و رفتارش قرآنی بوده است ، آیا نتوانسته اصحاب و یاران  نزدیک خویش را تربیت کند ؟ در حالی که اصحاب به او ایمان آورده و پشتیبان و حامی وی بودند ، و دین را یاری دادند ، و لبریز از محبت و بیم خدا بودند تا پیام و رسالتش را با امانت و صدق و اخلاص به نوادگان آینده برسانند ؟!

عقل و منطق گواهی می دهد که این موفقیت در تربیت و دعوت در زمان حیات و پس از وفات پیامبر "صلی الله علیه و سلم" نیز بوده است و {خلاف این } با عقل و خرد در تضاد است ، (چون وقتی که) دینی به تمامی نوادگان برسد و برای سالیان متمادی قوی ترین ادیان و پیروان بسیاری در دنیا داشته باشد ،(حتما) باید کسانی حامی و پشتیبان این دین باشند که پروردگار آنان را برای تبلیغ و انتشار پیامش انتخاب کرده و از آنان راضی و خشنود است ، زیرا تربیت شده پیامبر "صلی الله علیه و سلم" بوده و صادق و عادل بودند ، مانند درختی که اگر ریشه و ساقه اش قوی نباشد ، ثمر و محصول خوبی هم نخواهد داشت.
#موسسه_آستانه

 

8/11/2020 3:45:15 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

12