فلسفه ی قربانی کردن

وقتی که قربانی کردن تشریع شده است، فلسفه و حکمت خود را دارد:

1_ زنده کردن سنت ابراهیم "علیه السلام".
2_صبر و آرام گرفتن: زیرا در آن هنگام صبر و آرام گرفتن ابراهیم "علیه السلام" را به یاد می آورد، و این هم تمرینی بر صبر و آرام گرفتن است.
3_فداکاری: بی شک از ابراهیم "علیه السلام" فداکاری با مال و جان را می آموزیم.
4_کمک کردن به فقرا.
5_پاک کردن قلب و درون از بخل.
6_پاک کردن ثروت و سامان از آن چرک و آشغالی که در آن وجود دارد، زیرا صدقه کردن باعث پاک شدن مال و سامان می شود.
7_بجای آوردن فرمان خداوند متعال و پیامبر "صلی الله علیه و سلم": در واقع تمامی پرستش و عبادت ها بجای آوردن امر و فرمان خداوند هستند، پس خود بجای آوردن فرمان خدا، بزرگترین فضیلت و تسیلم شدن در برابر خداست.
8_ایجاد روحیه ی آشتی و محبت در بین فقیران و ثروتمندان: عموما وقتی که شخص فقیری، ثروتمندی را در این جایگاه می بیند و خودش را در این جایگاه می بیند، چیزی(بغض و کینه) در دلش(نسبت به آن شخص ثروتمند) درست می شود، اما هنگامی که آن ثرومتند قربانی انجام می دهد و با آن فقیر نیکوکاری می کند، مستقیما در دل آن شخص فقیر نسبت به شخص ثروتمند محبت درست می شود، و آن بغض و کینه از بین می رود، و روحیه ی آشتی و محبت در بینشان ایجاد می شوذ.
9_عادت کردن به انفاق.
10_یاد دادن انفاق و بخشش است به طرف مقابل.
11_از بین بردن حسادت: با انجام دادن قربانی، قلب طرف مقابل از حسادت بردن به ثروت و سامانی که خداوند به شخص قربانی کننده داده است، پاک می شود.
12_حفظ ثروت و سامان از تحدی و تجاوز: بی شک به ثروت و سامان شخص ثروتمند چشم اندوخته می شود، اما با قربانی کردن این چشم انداختن کاهش می یابد، و فقرا هم اگر به عنوان وفاداری هم باشد، به ثروت و سامانش چشم نمی اندازند.
13_توجه به فقرا و آسوده خاطر کردن آنان، و همچنین خوشحال کردن خانواده و بچه هایشان.
14_افزایش ثروت و سامان، این وعده ی خداوند متعال است که هر کسی سپاسگذار خداوند باشد، خداوند ثروتش را افزایش می دهد و آن را با برکت می کند(و قربانی کردن نوعی سپاسگذاریست).
15_شکرگذاری خداست به خاطر نعمت هایش.
16_تقویت روابط اجتماعی: زیرا قربانی کردن فقط برای فقیر نیست، بلکه به دوستان و همسایگان و خویشاوندان نیز، اگر ثروتمند هم باشند، داده می شود.
17_ایجاد فعالیت بازرگانی: به علت قربانی، سالانه میلیون ها حیوان خریداری می شود و به فروش می رسد، که معلوم است این کار یک فعالیتی بزرگ و قوی اقتصادی را به وجود می آورد، و وضعیت مالکان حیوان ها نیز سر و سامان پیدا می کند.

نوشته ی : صلاح الدین احمد

8/1/2020 2:24:10 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

12