همه چیز خوب و رو به راه است!!

همه چیز (خوب  و بد) شایسته و روبه راه است ، مادام که خدا وجود ندارد و عاقبت انسان مرگ باشد(انسان با مرگ پایان یابد).

فیودور داستایِفسکی - در رمان برادران کارامازوف

7/27/2020 6:11:09 PM

دسته بندی نوشته ی کوتاه

12